ชื่อหน่วยงาน
เลขที่คำสั่ง
งาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2553
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 34 รายการ และวัสดุชำรุด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553
ขายทอดตลาด รถบรรทุกปิคอัพเล็ก จำนวน 2 รายการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 136 รายการ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ขายทอดตลาดรถยนต์ปิคอัพ จำนวน 1 รายการ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด (หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง) งานงบประมาณ จำนวน 4 รายการ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุดงานเงินทุน จำนวน 14 รายการ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุดงานเงินทุน จำนวน 3 รายการ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด (แบตเตอร์รี่) งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด(ยางรถยนต์) งานเงินทุน จำนวน 6 รายการ
วันที่ 30 เมษายน 2553
ขายทอดตลาดวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาดวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ)
ขายทอดตลาด เครื่องมือโรงงานและครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ 20 เมษายน 2553
ขายทอดตลาดเครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุดงานเงินทุน จำนวน 13 รายการ
วันที่ 9 เมษายน 2553
ขายทอดตลาดระยนต์ปิคอัพ
วันที่ 7 เมษายน 2553
ขายทอดตลาดเศษเหล็ก (วัสดุไฟฟ้าชำรุด) จำนวน 440.70 กก.
วันที่ 1 เมษายน 2553
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 1 เมษายน 2553
ขายทอดตลาดอะไหล่และครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2553
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 40 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ
วันที่ 8 มีนาคม 2553
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ขายทอดตลาด รถยนต์ปิคอัพ
วันที่ 8 มกราคม 2553
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่า (นอกเงินทุน)
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่า (งานเงินทุน)
วันที่ 4 มกราคม 2553
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2552
ขายทอดตลาด พัสดุอื่น ๆ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 รายการ รวม 2,847 หน่วย
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ รวม 83 หน่วย
วันที่ 21 ธันวาคม 2552
ขายทอดตลาด ยางนอกและเศษเหล็กชำรุด จำนวน 5 รายการ
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องยนต์เก่า, อะไหล่และยางขนาดต่าง ๆ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ขายทอดตลาด รถบรรทุกปิคอัพ
วันที่ 8 ตุลาคม 2552
ขายทอดตลาด อะไหล่,หัวเครื่องยนต์และครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ 21 กันยายน 2552
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

เลขที่ ศกจ(พ.4)/2552/2  (ครั้งที่2)

ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 12 รายการ

วันที่ 8 กันยายน 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะที่ชำรุด งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 7 กันยายน 2552
ขาดทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ

ขายทอดตลาดยางนอกและเศษเหล็กชำรุด จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุน)

วันที่ 31 สิงหาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (คร้งที่ 6)
วันที่ 21 สิงหาคม 2552
ผลขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด
วันที่ 18 สิงหาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน)

ขายทอดตลาเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2552
ขายทอดตลาด อะไหล่,หัวเครื่องยนต์และครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 1 รายการ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 38 รายการ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯชำรุด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (ครั้งที่ 2) ผลการขายทอด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 4 รายการผลการขายทอด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ
ศูนย์สร้างทางตาก
เลขที่ ศต.14/2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน (ครั้งที่ 5) จำนวน 1 รายการ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 1 รายการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 38 รายการผลการขายทอด
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ
วันที่ 23 มิถุนายน 2552
ขายทอดตลาด อะไหล่เก่า, ยางขนาดต่าง ๆ และถังเปล่า จำนวน 3 รายการ (นอกเงินทุน)
วันที่ 19 มิถุนายน 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 4 รายการ 
วันที่ 16 มิถุนายน 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2)
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ
ายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2552
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
เลขที่ สก.(งท.5)/4/2552
ขายทอดตลาด อะไหล่,หัวเครื่องยนต์และครุภัณฑ์สำนักงาน
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 2 รายการ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 24 รายการ ผลการขายทอด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนน 4 รายการ ยกเลิก
วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 29 รายการ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด งานเงินทุนฯ
วันที่ 30 เมษายน 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ยกเลิก
วันที่ 8 เมษายน 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน)
วันที่ 3 เมษายน 2552
ขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 รายการ
วันที่ 2 เมษายน 2552
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 27 มีนาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุน ฯ ชำรุด ยกเลิก
วันที่ 25 มีนาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด (ครั้งที่ 3)
วันที่ 24 มีนาคม 2552
ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด จำนวน 86 เส้น และเศษเหล็กชนิดต่าง ๆ 1,071 กก.
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด จำนวน 58 ลูก
วันที่ 17 มีนาคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ
วันที่ 12 มีนาคม 2552
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุน ฯ ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 5 รายการ ผลการขายทอด
วันที่ 4 มีนาคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องมือโรงงานและครุภัณฑ์สำนักงาน (นอกเงินทุนฯ)
วันที่ 2 มีนาคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 5 รายการ ยกเลิก
ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 38 รายการ ยกเลิก
ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 38 รายการ ยกเลิก
ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุน ฯ ชำรุด จำนวน 38 รายการ ยกเลิก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ
ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 รายการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรงานเงินทุนฯ ชำรุด จำนวน 2 รายการ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 6 รายการ
ขายทอดตลาดแบตเตอร์รี่ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (นอกเงินทุนฯ)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ
ขายทอดตลาด เครื่องจักรยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ
ขายทอดตลาด พัสดุอื่น ๆชำรุด จำนวน 9 รายการ
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 28 รายการ
วันที่ 30 มกราคม 2552
ขายทอดตลาด เครื่องจักรงานเงินทุน ชำรุด 38 รายการ
วันที่ 28 มกราคม 2552
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด จำนวน 23 รายการ
วันที่ 22 มกราคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 17 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 25 รายการ
วันที่ 13 มกราคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุน
วันที่ 6 มกราคม 2552
ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด งานเงินทุน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 21 รายการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
ขายทอดตลาด เครื่องจักรยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 29 รายการ ผลการขายทอด ยกเลิก
วันที่ 18 กันยายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ)
วันที่ 10 กันยายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 29 รายการ ยกเลิก
วันที่ 4 กันยายน 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและแบบพิมพ
วันที่ 3 กันยายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 6 รายการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2551
ขายทอดตลาดอะไหล่เก่า, ยางขนาดต่าง ๆ และ ถังเปล่า
วันที่ 15 สิงหาคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 13 สิงหาคม 2551
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ งานเงินทุนฯ )
วันที่ 30 กรกฎาคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 158 รายการ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
ขายทอดตลาด ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 58 รายการ
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
วันที่ 10ิ กรกฎาคม 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เก่าที่ ชำรุด จำนวน 16 รายการ
วันที่ 3 มิถุนายน 2551
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 5 รายการ
วันที่ 19 มิถุนายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 6 รายการ (งานเงงินทุน)
วันที่ 16 มิถุนายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด ยกเลิก
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เศษเหล็ก, ยางรถยนต์)
วันที่ 12 มิถุนายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 รายการ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2551
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ขายทอดตลาด เครื่องจักกล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
ขายทอดตลาดสายไฟฟ้าแรงสูง (สายเปลือยใช้งานแล้ว) จำนวน 890 เมตร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 23 เมษายน 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
วันที่ 22 เมษายน 2551
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
วันที่ 21 เมษายน 2551
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ 11 เมษายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 3 เมษายน 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุน
วันที่ 27 มีนาคม 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 31 รายการ
วันที่ 24 มีนาคม 2551
ขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ
วันที่ 10 มีนาคม 2551
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) แบตเตอร์รี่เก่าชำรุด จำนวน 64 ลูก
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) ยางขนาดต่าง ๆ ชำรุด จำนวน 149 เส้น และเศษเหล็กชนิดต่าง ๆ 2,230 กก.
วันที่ 6 มีนาคม 2551
ขายทอดตลาด ยางนอกและเศษเหล็กชำรุด จำนวน 10 รายการ (งานเงินทุน)
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ
ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนฯ ที่มีอายุการใช้งานเกินอายุการใช้งานมาตรฐาน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด จำนวน 10 รายการ
ขายทอดตลาดยางรถยนต์ที่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาดเศษเหล็ก (วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด) จำนวน 268 กิโลกรัม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑเครื่องจักร และยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด (ครั้งทึ่ 2)
วันที่ 30 มกราคม 2551
ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ
วันที่ 29 มกราคม 2551
ขายทอดตลาด พัสดุอื่น ๆ ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 รายการ
วันที่ 21 มกราคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องมือโรงงาน,เศษเหล็กอะไหล่ และวัสดุอื่น ๆ ชำรุด
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด
วันที่ 18 มกราคม 2551
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 31 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 รายการ
วันที่ 16 มกราคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุน ฯ ที่มีอายุการใช้งานเกินอายุการใช้งานมาตรฐาน
ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ งานเงินทุน
วันที่ 10 มกราคม 2551
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 18 รายการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550
ขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 ตัว
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ขายทอดตลาด อาคารบ้านพักข้าราชการและพนักงาน จำนวน 5 หลัง
วันที่ 13 กันยายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (เงินทุน) จำนวน 1 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (เงินทุน) จำนวน 5 รายการ
วันที่ 4 กันยายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 รายการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2550
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุของใช้หมดไป ชำรุด
วันที่ 23 สิงหาคม 2550

ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 รายการ
วันที่ 2 สิงหาคม 2550
ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 3) เลื่อนวันขายทอดตลาด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2550
ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
เลขที่ ผสก.4/2550
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน, เครื่องจักรและเครื่องมือโรงงาน ชำรุด
ขายทอดตลาดอะไหล่เก่าน้ำหนักประมาณ 3,156 กก. และแบตเตอรี่เก่า ชำรุด จำนวน 25 ลูก รายละเอียดเพิ่มเติม  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2550
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 15 รายการ
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 5 รายการ
ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 33 รายการ
ผลการขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 4 รายการ
ผลการขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด (เศษเหล็ก, ยางรถยนต์) จำนวน 11 รายการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2550
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ เก่าชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 69 ลูก
ขายทอดตลาด ยางเก่าชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 55 เส้น และเศษเหล็กชนิดต่าง ๆ จำนวน 450 กก.
วันที่ 20 มิถุนายน 2550
ขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน)
วันที่ 8 มิถุนายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด
วันที่ 4 มิถุนายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 5 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด จำนวน 11 รายการ
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 15 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 33 รายการ
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 4 รายการ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 3 )
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550
ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 รายการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2550
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ 17 เมษายน 2550
ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ
แขวงการทางยโสธร
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 22 รายการ
วันที่ 19 เมษายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด
วันที่ 10 เมษายน 2550
ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน)
วันที่ 6 มีนาคม 2550
ขายทอดตลาดเครื่องถ่ายเอกสารชำรุด จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 4)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 4)
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุนฯ)