คำรับรองปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
2553
แผน
ผล
กองการเงินและบัญชี
กองการเจ้าหน้าที่
กองการพัสดุ
สำนักกฎหมาย
กองฝึกอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 
สำนักก่อสร้างทางที่ 3
สำนักก่อสร้างสะพาน
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักบริหารบำรุงทาง
สำนักวางแผนงาน
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานแพทย์
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักภูมิสถาปัตยงานทาง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
สำนักงานบริหารศูนย์สร้างทาง
สำนักพัฒนาระบบบริหาร
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สำนักทางหลวงที่ 1
สำนักทางหลวงที่ 2
สำนักทางหลวงที่ 3
สำนักทางหลวงที่ 4
สำนักทางหลวงที่ 5
สำนักทางหลวงที่ 6
สำนักทางหลวงที่ 7
สำนักทางหลวงที่ 8
สำนักทางหลวงที่ 9
สำนักทางหลวงที่ 10
สำนักทางหลวงที่ 11
สำนักทางหลวงที่ 12
สำนักทางหลวงที่ 13
สำนักทางหลวงที่ 14
สำนักทางหลวงที่ 15
สำนักงานทางหลวงสุราษฎร์ธานี (กระบี่)
สำนักงานทางหลวงตาก
สำนักงานทางหลวงมหาสารคาม