ข้อมูลน้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศ

ประจำวันที่ : (วว-ดด-ปปปป(พ.ศ.))

GIS ӷ
 
มีสายทางที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 0 จังหวัด จำนวน 0 สายทาง ผ่านไม่ได้ 0 สายทาง

ลำดับที่

จังหวัด สายทางที่ถูกน้ำท่วม

 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามข้อมูลในการเดินทางในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ที่   
               1. ตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th
               2. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 0-2354-6530,0-2354-6603,0-2354-6668-76
                   ต่อ Ext. 2031, 2014